АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Цей договір оферти є публічним ізгідно із положеннями ст.ст. 633, 641

Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти (надалі «Договір») Замовником та Виконавцем. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Антишкола «Спейс Дір» або інша юридична особа з якою укладений Агентський договір на прийом платежів

Замовник – фізична особа, користувач сервісу, який здійснив оплату на сайті, або на поточний рахунк Виконавця

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання АнтиШколою освітніх послуг Учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник, який є одним з батьків (законних представників) дитини, щодо якої укладено цей договір, зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Учнем за цим Договором є дитина, одним з батьків (законних представників) якої є сам Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання АнтиШколою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає АнтиШколі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати (повна/часткова);

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, АнтиШкола надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена АнтиШколою і яка є об'єктом інтелектуальної власності АнтиШколи, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2 Термін проведення занять– червень 2021р. по серпень 2021р.

Адреса проведення занять вказується в Заяві.

3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.

3.4. Кількість Учнів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік.

3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.

3.7 У разі відсутності Учня на занятті, визначеного розкладом його групи, АнтиШкола додаткових занять не надає.

3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в Заві на приєднання.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України.

4.2.Послуги перераховуються на поточний рахунок АнтиШколи.

4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття Учня при умові внесення оплати, згідно графіка п.4.1 цього договору, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:

- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку занять минуло не більше 2 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 3 (трьох) календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Учнів в групі менше ніж 6 чоловік, АнтиШкола має право розформувати групу. Всі Учні, що залишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань.

5.2 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право не допустити на заняття Учня з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.

5.3 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право відсторонити від занять Учня в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. Замовник має право вибрати тривалість літньої зміни для Учня – 3,4,5 або 6 тижнів, про що вказується в Заяві на приєднання до цього договору.

6.2 Замовник зобов'язаний також вказати в Заві про приєднання про наявність можливої харчової алергії у Учня

.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 АнтиШкола несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використаний.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту підпису Зави про приєднання та діє до останнього заняття за розкладом групи.Виконавець:

ТОВ «АнтиШкола Спейс Дір»

Юридична адреса:

04071 м.Київ, пров.Ярославський, буд.7/9

ЄДРПОУ 43211137

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.

Поточний рахунок:

UA83 305299 00000 26009010118414

Приват банк – МФО 305299