АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Цей договір оферти є офіційною пропозицією ТМ «АНТИШКОЛА», далі за текстом «Виконавець», укластиДоговір на надання послуг із вивчення іноземної мовионлайн у мережі інтернет за адресомhttps://www.spacedeer.com.ua/.

Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником, яким може бути фізична або юридична особа, Виконавцевівідповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до одного з офісів Виконавця.1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніхпослуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівняволодіння англійською мовою, а Замовник зобов'язуєтьсяприйняти та оплатити такі послуги. 1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовникабо особа в чиїх інтересах виступає Замовник. 2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ 2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633,642 Цивільного кодексу України та вважаєтьсяукладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або частковоїоплати замовлених Послуг, що свідчать про згодудотримуватися умов Договору, без підписання письмовогопримірника Сторонами. 2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічноїоферти, Замовник надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональнихданих». 2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторониобов'язково мають погодити наступне: - прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересахякої діє замовник; - строки програми навчання; - порядок оплати (повна/часткова); 2.4.Після прийняття запиту від Замовника, Виконавецьнадає йому рахунок на оплату замовлених послуг абоЗамовник самостійно сплачує суму послуг на сайті за допомогою платіжного сервісу. Замовник дає згодудотримуватися умов даного Договору та згоду отримуватипослуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг. 3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ 3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведеннязанять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичніматеріали. 3.2 Термін проведення занять(семестру) та адресапогоджується з Замовником. 3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто абочерез викладачів, склад яких обирається Виконавцем. 3.4. Кількість Студентів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік 3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи. 3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занятьна тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника. 3.7 У разі відсутності Студента на занятті, визначеногорозкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає. 3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згіднопрограми входить до вартості програми. 4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті, в рахунку або в Заяві-приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початкупершого заняття. Вартість послуг встановлюється в національній валютіУкраїни. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України. 4.2.Послуги оплачуються перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця або шляхом оплати через кнопку сайта. 4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття,при умові внесення повної оплатиза курс до початку занять,їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені коштиповертаються у наступних строках і розмірах:- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробкузамовлення. -50% вартості повного курса (в разі часткової оплати - не більше внесеної суми), якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 календарних днів Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви замовника про достроковерозірвання цього договору у вказаних розмірах.Функція Манібек не розповсюджується на курсипридбані на Чорну п'ятницю.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання(першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються. У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються. 4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюєтьсятільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри. 4.5. Замовник має право внести оплату за навчаннядекількома платежами, в такому випадку вартість навчаннязбільшується на 10%. Оплата проводиться згіднонаступного графіка: - 50% вартості навчання ДО початку курсу; - 25% вартості навчання ДО кінця 1го місяця навчання (не пізніше 12 уроку) - 25% вартості навчання ДО кінця 2го місяця навчання (не пізніше 24 уроку) 5. ПРАВА Виконавця 5.1. Визначати рівень володіння Учасником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг;

5.2. За результатом визначення рівня володіння Замовником іноземною мовою, спрямувати Замовника у навчальну групу, яка складається з осіб, які отримують послуги Виконавця на рівні з Замовником та мають рівень володіння іноземною мовою, наближений до рівня володіння іноземною мовою Замовника;

5.3. До початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких здійснюється безпосереднє надання послуг (проведення уроків з іноземної мови);

5.4. Змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається;

5.5. Формувати Розклад, змінювати його повністю або його окремі складові;

5.6. У випадку, якщо Студент порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу навчання, Виконавець має право відсторонити його від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому;

5.7. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;

5.8. Виконавець має право не надавати послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця.5.9. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Студентів в групі менше ніж 6 чоловік, Виконавець має право розформувати групу. Всі Студенти, що залишились, можуть продовжити навчання в іншійгрупі, яка буде запропонована з урахуванням усіх йогопобажань. 5.10. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття Студента з симптомами ГРВІ чи іншогоінфекційного захворювання. 5.11. Виконавець залишає за собою право відсторонити відзанять Студента в разі його невмотивованої агресивноїповедінки.

5.12.Виконавець проводить збір та обробку персональнихданих Замовника у зв'язку з використанням Веб-сайту та Послуг відбувається відповідно до ПолітикиКонфіденційності.6. ПРАВА ЗАМОВНИКА 6.1 У випадку, якщо студент не може фізично бути присутнім на занятті с поважних причин, він має право приєднатися до заняття онлайн (використовуючи программу Zoom). 6.2. У випадку, якщо студент не може закінчити курс с поважних причин а також у разі тимчасової перерви занять з ініціативи студента, він має право достроково (до початку розірвання навчального процесу) написати письмову заяву в якої вказати термін перерви та кількість занять, щозалишились і обміняти їх на індивідуальні он-лайн заняттяіз розрахунку: 3 групових заняття оф-лайн = 1 індивідуальне заняття он-лайн. Якщо студент не використав право переносу занять з оф-лайн на он-лайн, згідно цього пункту договору, протягом90днів з дати заяви, то оплачена сума не повертається і не може бути використана у подальшому для оплати послуг по цьому договору. Правом, яке викладене в п.6.2 договору, може бути використано тільки Студентом, котрі купили максимальнийпо вартості пакет навчання. 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсягнадання послуг безпосередньо Замовникові (вказаномуЗамовником Студенту)відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України

7.2.Збір та обробка твоїх персональних даних у зв'язку з використанням Веб-сайту та Послуг відбуваєтьсявідповідно до нашої Політики Конфіденційності.

7.3. Замовник несе виняткову відповідальність за будь-яке порушення умов і зобов'язань, встановлених цими Правилами та/або застосовним правом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Виконавець та/або інші треті особи). У разі залучення до відповідальності або накладення на Виконавця стягнення в зв'язку з допущеними тобою порушеннями прав третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень, Замовник зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Виконавцю.8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 8.1 Сторони частково чи повністю звільняються відвідповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті діїнепереборної сили, яка виникла після укладання цьогоДоговору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /абоелектропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторониможливостей належним чином виконувати свої зобов'язанняза цим Договором. 8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всістуденти, які оплатили курс до виникнення обставиннепереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на груповізаняття в он-лайн форматі до моменту закінченняобставин непереборної сили. 8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана. 9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладеннята діє до останнього заняття за розкладом групи. 10. Виконавець Виконавцем за цим договором є представник ТМ «АНТИШКОЛА» в Україні -

ТОВ «Антишкола Спейс Дір»

Юридична адреса: м.Київ, пр.П.Григоренка,38А ЄДРПОУ 43211137

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.

Також виконавцем за цим договором має право виступати інша юридична особа або Фізична особа-підприємець, яка уклала агентський договір з ТОВ «Антишкола Спейс Дір» на представництво інтересів та пошук клієнтів.

© Space Deer
Все права защищены.