АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ
ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ІНТЕНСИВ)
ФОП Афанасенко М.В., іменований далі «АнтиШкола», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633, Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.
2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:
прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
строки програми навчання;
порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);
2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.


2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
2.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об’єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.
2.2 Термін проведення занять(семестру) та адреса вказується в Заяві
2.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.
2.4 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.
2.5.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.
2.7 У разі відсутності Замовника на занятті, визначеного розкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає.
2.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку або в Заяві-приєднання, які мають бути внесеними до початку першого заняття.
Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
3.2.Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати вказані в додатку до даного договору
3.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття сплачені кошти можуть бути повернути у наступних розмірах:
- 100% внесеної оплати, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 2 занять
Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.
У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 4 занять с дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.
У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
3.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
4.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов’язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.
4.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.
4.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана.
5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.ФОП Афанасенко М.В.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.